2011. december 8., csütörtök

Liszt és a 19. századi szabadkőművesség

Antológia rovatunk új írással bővült. A "Liszt és a 19. századi szabadkőművesség" című előadás elhangzott " a szabadkőműves Liszt Ferenc" ünnepi megemlékezésen, a Liszt év alkalmából. Rovatunkban közljük az előadás rövidített, szerkesztett változatát.
Az írás ide kattintva elolvasható.

Előzetes az írásból:
Liszt Ferenc szabadkőműves volt: 1841. szeptember 18-án a frankfurti Zur Einigkeit páholyban avatták inassá. 1842. február 8-án a berlini Zur Eintracht páholyban lett legény (a szertartást a porosz koronaherceg, a későbbi császár,Vilmos vezette), február 22-én pedig mester.

2011. november 25., péntek

Főmesteri köszöntő a Jászi Oszkár Páholy megalakulásának 20. évfordulója alkalmából

1991őszén néhány szabadkőműves mester gondolt egy nagyot, s az ősi hagyományokhoz híven megalapította a Jászi Oszkár néven, a mai napig, s remélem még nagyon sokáig működő páholyt, Budapest Keletén.

Ebben az első mondatban található, önmagukban is lényeges állítások közül kiemelkedik egy rendkívül fontos kitétel, nevezetesen: Budapest Keletén.
Ennek a két szónak az ad különös jelentőséget, hogy Magyarországon a huszadik században többször is betiltották a szabadkőművességet.
A „Magyarország Nagy-Oriense Nagypáholy” 1886-ban egyesült a „Magyarországi Jánosrendi Nagypáhollyal” „Magyarországi Symbolikus Nagypáholy” néven. Az egyesült Nagypáholyt 1919-ben előbb a Tanácsköztársaság, majd 1920-ban a Horthy rendszer tiltotta be. 1945-ben az újjáalakult Magyarországi Symbolikus Nagypáholy az ún. Jánosrendi páholyokat élesztette újjá, de 1950-ben politikai nyomásra munkáit beszüntette.

A szabadkőműves hagyományok azonban csak Budapest Keletén nem élhettek tovább, de az emigrációban, Párizsban élő magyar szabadkőművesek 1956 nyarán elkezdték a magyar szabadkőművesség újjászervezését. Ily módon, a magyar történelem egyik emlékezetes napján 1956. november 4.-én, újjá alakult a Magyarországon betiltott Martinovics Páholy, a „Grande Loge de France” kebelén. S innentől kezdve több mint harminc éven keresztül ez a magyar nyelvű szabadkőműves páholy volt a magyar szabadkőművesség hagyományainak letéteményese.

Magyarországon, Budapest Keletén, 1989 nyári napfordulóján gyulladt újra fény egy magyar szabadkőműves páholyban. Ezt követően még egy kis időnek el kellett telnie ahhoz, hogy a Magyarországi Nagyoriens Nagypáholy újjáalakítása megtörténhessen. Erre ténylegesen, az akkor jelenlévők elmesélése alapján, 1992 év elején került sor. Ehhez azonban meg kellett alakulnia a Martinovics Páholyon kívül még más páholyoknak is. Ily módon Szeged Keletén megalakult az „Universum”, illetve Budapest Keletén a „Tolerancia és Testvériség”, és a „Humanitas” páholyok mellett a „Leonardo da Vinci”, és a mi páholyunk a „Jászi Oszkár” nevét viselő páholy is. E két páholy története során évekig közösen dolgozott.

Sajnos az irattárban nem találtuk meg a Jászi Oszkár Páholy fénygyújtásról szóló építészeti rajzot. Az azonban okmányokkal bizonyítható, hogy 1991. augusztus 12.-i végzésével, a Fővárosi Bíróság a Magyarországi Nagyoriens szervezetet az 1989. évi II. törvény 15. §-ának /1/ bekezdése alapján 3850. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette. Ehhez a tényhez pedig alapvetően szükséges volt a magyarországi páholyok megalakulása, így a Jászi Oszkár Páholy fénygyújtása is.

A páholy egyik alapítója, későbbi főmestere, amikor a páholy elnevezéséről kérdeztem így válaszolt:
„A név választásánál a fő szempont a Párizsban még működő Martinovics páhollyal "rokoni" kapcsolat kinyilvánítása volt. Ennek azért is van jelentősége, mert a Magyar Nagyoriens Nagypáholy megalakulásakor a Martinovics Páholy még a Grande Loge de France-hez tartozott, párizsi székhellyel.”  
Hiszen, s ezt én teszem hozzá Jászi Oszkár a Martinovics Páholy egykori főmestere meghatározó személyisége volt a magyar szabadkőművességnek.

Pontosan száz évvel ezelőtt választották meg páholyunk névadóját, Jászi Oszkárt az akkori Martinovics Páholy főmesterévé. 1911-ben, székfoglaló beszédében azt mondta,
„a szabadkőművesség fontos és számottevő eszköze lehet Magyarországon az emberi haladásnak.”
Mi, Jászi kései utódai hasonlóan vélekedünk. Azt gondoljuk, hogy páholyunk kiemelkedő célja az emberi haladás, a magyar és európai társadalom, politikai, gazdasági, kulturális folyamatainak elemzése. Hiszünk abban, hogy hasznosak lehetünk egy-egy társadalmi probléma megoldásában.

A páholy tagjai között, annak megalakulása óta, túlnyomó többségben voltak az olyan személyiségek, akik gondolkodásukkal, szemléletmódjukkal, mindennapi tevékenységük során, ezer szállal kötődtek a társadalom problémáihoz. A páholy korábbi és jelenlegi tagjai között számos olyan személyiség található, akinek személye a kultúrához, a filmművészethez, illetve a tömegkommunikációhoz, a média világához köthető.

A Jászi Oszkár Páholy alakulásakor az első főmester - az azóta, 2006-ban örök keletre távozott - Jeli Ferenc filmrendező, forgatókönyvíró, festőművész volt. Őt követte a főmesteri székben egy író, műfordító, ezután a média világának, majd a kultúra képviselője, következett, őt az építészet képviselője követte, majd jelenleg, ismét a tömegkommunikáció képviselője a páholy főmestere.

A páholy tagjai közül többen távoztak az örök keletre az elmúlt húsz év során. Emlékezzünk meg Jeli Ferencről, Furman Imréről és Oravetz Péterről.

Nekünk, a pontosan egyszáz évvel ez előtti főmester, Jászi Oszkár kései utódainak, komoly felelősségünk van a szabadkőműves hagyományok továbbvitelében, átörökítésében. Hiszen közös a munkánk, és közös a felelősségünk is az emberiség nehezen épülő templomának építése, a durva kő csiszolása közben. A felelősségünk abban áll, hogy kövessük az ősi hagyományokat, járuljunk hozzá a szabadkőművesség hármas - Szabadság, Egyenlőség, Testvériség - jelszavának minél teljesebb megvalósulásához, hogy
„múltunk hamvából sarjadjon jövőnk”! S, hogy „Bölcsesség emelje épületünket! Erő tartsa fenn! És Szépség ékesítse!” 
Sokat kell még tevékenykednünk ahhoz, hogy
Békesség uralkodjék a földön!” Szeretet az emberek között!”, s „Öröm szívünkben”
Nagyon boldog szülinapot kívánok páholyunknak, s kívánom, ahogy mondani szokás, minimum „bis 120” évig álljon fenn páholyunk!

Budapest Keletén. 2011. november 23.

Örömtaps a húsz esztendős Jászi Oszkár Páholy születésnapi bankettjén

Ünnepélyes, rituális bankett keretében, örömtapssal ünnepelte a Jászi Oszkár Szabadkőműves Páholy, megalakulásának huszadik évfordulóját.

A huszadik évfordulót megünneplő, megható, bensőséges ünnepségen részt vettek a páholy jelenlegi vezetőin, és aktív tagjain kívül néhányan olyanok is, akik jelen voltak a Páholy születésénél, húsz esztendővel ezelőtt.
A banketten ugyancsak részt vett a Magyar Nagyoriens Szabadkőműves Nagypáholy Nagymestere, illetve a Nagypáholyban működő testvérpáholyok képviselői, valamint a magyarországi szabadkőművesség korelnöke is.


Az ünnepség résztvevőit a Jászi Oszkár Páholy jelenlegi főmestere köszöntötte, aki ünnepi beszédében rövid ismertetést adott a páholy húsz éves történetéről.
(A főmesteri köszöntő ide kattintva elolvasható.)
A páholy történetének felidézésében többen is aktívan vettek részt. A szabadkőműves hagyományok szerinti „agapé” során, egy rendkívül jó hangulatú beszélgetés keretében, többen is – anekdotázva – emlegették fel a múlt eseményeit.

2011. november 20., vasárnap

20 éves a budapesti Tolerancia és Testvériség Páholy

Bensőséges ünnepség keretében, több mint 200 külföldi és magyarországi szabadkőműves jelenlétében ünnepelte a budapesti Tolerancia és Testvériség Páholy megalakulásának huszadik évfordulóját.

Az ünnepi találkozón mintegy száz fős francia, megközelítőleg ötven fős belga, több mint húsz fős osztrák szabadkőműves delegáción kívül jelen voltak többek között a svájci, a svéd, a bolgár, illetve a cseh szabadkőműves rendek képviselői is.


Az ünnepségen megjelent az egész Európában jelenlévő és működő Le Droit Human szabadkőműves rend nagymestere, aki meleg szavakkal köszöntötte a magyarországi szabadkőműves testvéreket, a Tolerancia és Testvériség Páholy tagjait.


Az ünnepségen részt vett a Le Droit Human nagymesterén és számos vezetőjén kívül több ország és szabadkőműves rend nagymestere, illetve páholyok főmesterei, így többek között a magyarországi Napraforgó Páholy főmestere is.

A Testvériség és Tolerancia Páholy főmestere a huszadik évforduló kapcsán tartott üdvözlő beszédében kiemelte, hogy rendjük "összegyűjti a különböző embereket, "egyesíteni azt ami szétszóródott", a célból, hogy együtt gondolkodva és tevékenykedve fejlődjék az egyén és az eszmeiség, a társadalmi gondolkodás és cselekvés."
Majd hozzátette: "Mi is hordozzuk azt a három irányzatot, amely a nyugati gondolkodás fontos része: az ógörög laikus hagyományt, a zsidó-keresztény kultúrkört, a Felvilágosodás filozófiáját, ebben is különösen az Emberi és Polgári Jogok Deklarációját, amely megköveteli, hogy az az egész emberiségre legyen érvényes, és amely tételesen leszögezi az emberiség egyetemlegességének dimenzióját." Beszédét ekként zárta: "Közös munkánk az emberiség Templomának egyre folytatódó nagy építkezésén mindannyiunkat gazdagít és hozzájárul ahhoz, hogy a Szabadság, Egyenlőség és Testvériség, a Szépség, az Erő és a Bölcsesség ragyogjanak az emberiség boldogulásának érdekében."

Az ünnepségen a különböző rendek és páholyok képviselői üdvözölték a Tolerancia és Testvériség Páholy huszadik születésnapját és adták át országaik, rendjeik, páholyaik "születésnapi ajándékát".
A magyar szabadkőművesség képviseletében üdvözlőbeszédet mondott a Magyar Nagyoriens Nagypáholy nagymesterének helyetteseként a Jászi Oszkár Páholy főmestere, aki kiemelte, hogy a
 "Tolerancia és Testvériség páhollyal egyidős, a huszadik "születésnapját" a közeljövőben ünneplő Jászi Oszkár Páholy, már alakulásakor is hasonló célokat tűzött ki, hiszen  a  Jászi Oszkár Páholy célja a magyar és európai társadalom, a politikai, gazdasági, kulturális folyamatok elemzése." A Jászi Páholy főmestere átadta a Magyar Nagyoriens Nagypáholy Szövetségi Tanácsának születésnapi jókívánságait, és beszédének befejezéséül annak a reményének adott hangot, hogy a szabadkőművesség  "hasznos lehet egy-egy társadalmi probléma megoldásában." A Jászi Oszkár Páholy főmestere a páholy tagjai nevében további sikeres építkezést kívánt a Tolerancia és Testvériség páholy tagjainak.

2011. október 29., szombat

Gyakran ismételt kérdések

Lapunkon új rovatot indítottunk, amelynek célja, hogy válaszokat adjunk a szabadkőművességről és a Jászi Oszkár Páholyról a leggyakrabban és ismétlődően elhangzó kérdésekre azok számára, akik érdeklődnek a szabadkőművesség iránt, és esetleg csatlakozni is szeretnének páholyunkhoz.

Ha valamely kérdéssel kapcsolatosan további, bővebb információt szeretne kapni, úgy kérjük forduljon hozzánk e-mailben. Szívesen válaszolunk a feltett kérdésekre.

Új rovatunk, ide kattintva elérhető.

2011. október 25., kedd

Új rovatunk: Antológia

Lapunk új rovatot indít Antológia címmel, ahol szabadkőműves gondolatokat, írásokat, előadásokat közlünk, azok részleteit felidézve, vagy egészét megjelentetve.


Rovatunk első írásaként részleteket közlünk az "Ismerd meg önmagadat, hogy megismerhesd a Világmindenséget” című előadásból. Elhangzott a Jászi Oszkár Páholyban 2011. október 12.-én. 
Az írás az "Antológia" rovatunkban elolvasható

2011. október 8., szombat

Dominque Rey, Toulon püspöke álláspontja a szabadkőművességgel kapcsolatban

A szabadkőművesség és a vallás kapcsolata hosszú idő óta komoly vitatéma. 


Dominque Rey
Valeurs Actuelles, francia hetilap interjút közölt Dominque Rey-el, Toulon püspökével. Az interjúban – amelynek összefoglalóját közöljük - Dominique Ray kifejti véleményét a szabadkőművességgel kapcsolatosan.
Az interjú azért is figyelemreméltó, mert a püspök könyvet írt a témáról. Megerősíti, és filozófiai szempontból megmagyarázza XVI. Benedek Ratzinger bíboros korában hirdetett nézeteit. Hangsúlyozottan különbözik más vallások, mint a protestantizmus, judaizmus, iszlám álláspontjától. XVI. Benedek visszatér az „egyedül üdvözítő hit” koncepciójához, melyet a második vatikáni zsinat és XXIII. János pápa nagymértékben enyhített.

Az interjú összefoglalója ide kattintva elolvasható.

2011. szeptember 29., csütörtök

Felelősség – társadalmi felelősségvállalás - éves körkérdés

A Jászi Oszkár Páholy tagjai az idei munkaév során az éves körkérdésünk témájára keresik majd a megoldást, s ennek során reményeink szerint közösen választ adnak majd arra kérdésre, hogy mit jelent a
Felelősség – társadalmi felelősségvállalás.

Az éves körkérdés során a társadalom egyéni tagjai, csoportjai szempontjából vizsgáljuk meg a kérdést.
Részben az év során elhangzó munkák, részben a viták során, többek között az alábbi kérdésekre keressük a választ: az egyén, a gazdaság, a pénzügyek, a jogállam, a jog-, az igazságszolgáltatás, az oktatás, a művészetek, az építészet,a média, a sajtó, az egészségügy, az orvoslás, az orvos és a beteg felelőssége. Szót fogunk ejteni arról is, hogy mit jelent a társadalmi felelősségvállalás a cégek, szerveztek, vállalatok életében?

Az éves körkérdés vitaindító gondolatai ide kattintva elolvashatók.

2011. szeptember 25., vasárnap

AACEE Közgyűlése Budapesten

2011. Szeptember 24-én Budapesten tartotta éves közgyűlését az AACEE, az Association Adogmatic of Central- and Eastern Europe, a Közép- és Kelet-európai szabadkőműveseket összefogó egyesület, mely közös témákban lép Európa elé, valamint képviseli tagjait állami vagy nemzetközi fórumokon.

Az AACEE Közgyűlése a Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Rend, valamint a Tolerancia és Testvériség Szabadkőműves Páholy által rendezett, A SZABADKŐMŰVES LISZT FERENC című megemlékezés utáni napon zajlott le, immár meghitt körülmények között. Ismét új tagok jelentkeztek, a szlovéniai alakuló szabadkőművesek képviselői is jelen voltak.
A szervezetet érintő tanácskozást követően az alábbi témákban hangzottak el előadások:
- Ember, Európai, Szabadkőműves
- Fiatalság, Agresszió, Szabadkőművesség
- A 9/11 Szimbólumai
- "Cigánylány" - új megközelítés a kisebbségek és a szegénység társadalmi befogadásához, felemeléséhez.

2008. Június 14-én négy alapító, a Romániai Nagyoriens, az Osztrák Nagyoriens, az Osztrák Liberális Nagypáholy valamint a Magyarországi Nagyoriens aláírták azt a dokumentumot, mely szerint közös, európai adogmatikus szervezetet hoznak létre. Az így megalakult egyesületet Brüsszelben jegyezték be. Az egyesület neve: AACEE Association Adogmatic of Central- and Eastern Europe.

Forrás: www.nagyoriens.hu/oriens-expressz

2011. szeptember 24., szombat

A szabadkőműves Liszt Ferenc - ünnepi megemlékezés

A Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Rend, valamint a Tolerancia és Testvériség Szabadkőműves Páholy szeptember 23-án ünnepi megemlékezést tartott A SZABADKŐMŰVES LISZT FERENC címmel.
A megemlékezést megelőzően az emlékünnepség szervezői szabadkőműves köténykötéssel tisztelegtek, s így emlékeztek meg a Liszt Ferencről, a budapesti, róla elnevezett téren álló szobra előtt.
A magát mindenkor magyarnak valló Liszt Ferencről kevesen tudják, hogy tagja volt a szabadkőművességnek. Sokan, ugyan ezt a tényt megkérdőjelezik, de vitathatatlan tények támasztják alá, hogy Liszt Ferencet Berlinben avatták szabadkőművessé. Látogatta nemcsak a berlini, de a párizsi, s természetesen a budapesti és pozsonyi páholyok munkáit is.
Bár sokan nemcsak azt kérdőjelezik meg, hogy Liszt szabadkőműves volt-e, de még azt is, hogy magyar volt-e egyáltalában. A kérdésre a döntő szót maga Liszt mondta ki, aki számtalanszor vallotta magát magyarnak.
Liszt kijelentette, hogy
„Másutt mindenütt a közönséggel van dolgom, de Magyarországon a nemzethez szólok."
Egy más alkalommal azt nyilatkozta:
„Vezércsillagom mindig az legyen, hogy Magyarország egykor büszkén mutathasson rám,"
Az 1811.-ben, az akkor Magyarországhoz tartozó Doborjánban, (ma nevén az ausztriai Raidingban) született Liszt kijelentése valósággá vált. Magyarországon már életében sokan voltak büszkék rá, de az utókor is büszkén, tisztelettel tekint Liszt Ferencre. Ennek a büszkeségnek volt a megnyilvánulása a most megrendezett emlékülés is, amelyet a magyar újkori szabadkőművesség szimbolikus helyén a budapesti Vakok Iskolájának Nádor termében tartottak meg. A helyszín a magyar szabadkőművesség számára azért szimbolikus, mert ebben a teremben alakult újjá húsz évvel ezelőtt a modern kori magyarországi szabadkőművesség egyik nagypáholya, a szeptember 23.-i Liszt emlékülés egyik szervezője a Magyar Nagyoriens (MNO). Többek között erről is szólott, a szép számú közönség elött ünnepélyes megnyitójában és visszaemlékezésében Dr. Révay András az MNO nagymestere.
Dr. Révay András
Mesterházi Gábor
Az emlékülés nyitóelőadásából a közönség részletek ismerhetett meg Liszt Ferencnek a szabadkőművességhez fűződő kapcsolatáról.
Az előadó, Mesterházi Gábor nemcsak Liszt Ferenc szabadkőműves voltát ismertette, hanem a XIX. század szabadkőművességéről is szót ejtett.
Előadásában megcáfolta azokat az állításokat, amelyek számos embernek kérdésessé tette Liszt szabadkőműves voltát. Beszélt nemcsak Liszt fiatalkoráról, de idős koráról is, amikor az Abbé Liszt Ferenc, továbbra is szabadkőművesnek tartotta magát.
Az előadásból a hallgatóság részleteket tudhatott meg Liszt Ferenc szabadkőművessé avatásáról, illetve a rendhez és a valláshoz fűződő kapcsolatáról is.

Az emlékülésen Nyéki-Körösy Mária Liszt spirituális ihletésű műveiről tartott előadást. Számos zenei illusztrációval igazolta állításait. Előadásában bemutatta, hogy sok más közismert szabadkőműves zeneszerzővel, például Mozarttal ellentétben, Liszt nem kifejezetten komponált szabadkőműves zenét, de jó néhány művében azért ott találhatók a szabadkőműves szimbólumok.

Dr. Batta András, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora
Az emlékülés záróelőadásában Liszt Ferencet a "jó embert", az embert ismerhette meg a konferencia közönsége. Dr. Batta András a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora előadásában részletesen elmagyarázta, hogy mit is jelent az, hogy Liszt nemcsak, hogy jó ember, azaz adakozó, filantróp volt, de egész életében soha semmilyen vagyont nem gyűjtött.
Liszt Ferencet a magyar zenekultúra ügye előmozdítójaként is tisztelhetjük, gondoljunk csak a zeneakadémia újjászervezése érdekében kifejetett tevékenységére. A történelem ismerői előtt ismert, hogy a közismerten sokat adakozó filantróp Liszt Ferencben az 1838-as pesti árvíz hazafias érzéseket váltott ki.

A művész születésének 200. évfordulója alkalmából a ClubNetCet Egyesület és a tollal.hu közéleti és kulturális portál közösen pályázatot hirdetett olyan irodalmi alkotások elkészítésére, amelyek a Liszt bicentenáriumhoz kapcsolódóan méltón közvetítik a művész gondolatiságát, méltón reprezentálják zenéjét és magát az embert. A szeptember 23.-i eseményen kihirdették a pályázat eredményét, és felolvasásra került az első díjat nyert "Lisztománia" című írás és a második díjban részesített "Haláltánc" című vers. (A két díjnyertes alkotás a címre kattintva elolvasható.)
Az emlékülés programját természetesen Liszt zenéje tette teljessé. A műsorban közreműködtek: Csereklyei Andrea (szoprán), Rózsa Gábor és Geréb László (zongora), Nagy Enikő (brácsa), Sárosi Dániel (orgona).
Csereklyei Andrea, Rózsa Gábor
Nagy Enikő, Geréb László
Csereklyei Andrea
Sárosi Dániel 

2011. szeptember 13., kedd

Köszöntő az új szabadkőműves év alkalmából

A Jászi Oszkár Páholy újonnan megválasztott főmestereként tisztelettel köszöntöm az olvasót a páholy honlapján, abból az alkalomból, hogy új szabadkőműves év veszi kezdetét. A hagyományok szerint a szabadkőműves év nem a naptári, hanem a tanítási év időpontját követi, ahhoz hasonlatos, ily módon az újesztendő szeptemberben kezdődik.

Azt a tényt, hogy a páholy által megválasztott főmesterként kezembe vehetem a főmesteri kalapácsot, magam komoly feladatnak tekintem, amellett, hogy a demokratikus választás útján elnyert tisztség számomra a páholy tagjainak bizalmát jelenti. A páholy tagjai komoly, felelősségteljes, irányító és szervező munkát várnak el a főmestertől a közösség szellemi és operatív vezetése tekintetében. A főmester célkitűzéseit meghatározza az elődök személyisége és munkássága. Az elődök közül is kiemelkedik a páholy névadójának személyisége és munkássága.

Pontosan száz évvel ezelőtt választották meg páholyunk névadóját, Jászi Oszkárt az akkori Martinovics Páholy főmesterévé. 1911-ben, székfoglaló beszédében azt mondta,
„Midőn tehát a Martinovics-páholy vezetésére vállalkoztam, ezt abban a meggyőződésben teszem, hogy a szabadkőművesség fontos és számottevő eszköze lehet Magyarországon az emberi haladásnak.”
Most, pont száz esztendővel később, Jászi kései utódaiként a fenti eszméket mi is magunkénak érezhetjük.Amikor májusban, a páholy tagjai az új főmester személyéről döntöttek, ezzel egyidejűleg elfogadták a páholy szervezeti életének erősítésére irányuló erőfeszítések tervét. Ily módon a páholy tagjai egyetértettek abban, hogy fejleszteni kell a páholy létszámát, ami azt is jelenti, hogy célszerűnek tartjuk azt, hogy a páholy létszáma növekedjen és a páholyhoz tagként több fiatal is csatlakozzon. Ennek érdekében a páholy mesterei fontos célnak tekintik, többek között, a páholy honlapjának fejlesztését, valamint a csatlakozó fiatalok oktatását, továbbképzését.

Az elkövetkező munkaévben két kiemelkedő esemény lesz. Az egyik a szabadkőműves Liszt Ferencre történő visszaemlékezés, a Liszt Ferenc Emlékév keretében, míg a másik a Jászi Oszkár Páholy megalakulásának huszadik évfordulója megünneplése.

A Jászi Oszkár Szabadkőműves Páholy alapítása óta követi elsődleges célját, amit az elődök így fogalmaztak meg: „a magyar és európai társadalom, a politikai, gazdasági, kulturális folyamatok vizsgálata és feldolgozása.”
Ebből következik, hogy nekünk utódoknak követnünk kell elődeink példáját, s olyan kérdésekkel kell foglalkoznunk, amelyek a páholy hagyományainak megfelelnek.
Ily módon a páholy tagjai az idei munkaév során az éves körkérdésünk témájára keresik majd a megoldást, s ennek során reményeink szerint közösen választ adnak majd arra kérdésre, hogy mit jelent a Felelősség – a társadalmi felelősségvállalás.

Az éves körkérdés során a társadalom egyéni tagjai, csoportjai szempontjából vizsgáljuk meg a kérdést. Részben az év során elhangzó munkák, részben a viták során, többek között az alábbi kérdésekre keressük a választ: az egyén, a gazdaság, a pénzügyek, a jogállam, a jog-, az igazságszolgáltatás, az oktatás, a művészetek, az építészet,a média, a sajtó, az egészségügy, az orvoslás, az orvos és a beteg felelőssége. Szót fogunk ejteni arról is, hogy mit jelent a társadalmi felelősségvállalás a cégek, szerveztek, vállalatok életében?

A páholy főmestereként azt kérem a Jászi Oszkár Páholy tagjaitól, hogy ezeknek a gondolatoknak a jegyében faragjuk tovább a faragatlan követ.
Honlapunk olvasóinak azt kívánom, hogy majdan, a honlapunkon közzétett gondolatok mindeni számára szolgáljanak tanulságul, hogy – a szabadkőművesek munkássága segítségével is – hazánkban egyre több legyen a szépen megmunkált csiszolt kő, s hogy a szabadkőművesség legyen hasznos eszköze az emberi haladásnak Magyarországon is.

Jászi Oszkár Páholy Főmestere

2011. szeptember 3., szombat

In memoriam Papp Oszkár, Japi

Meghalt Papp Oszkár Kossuth-díjas festőművész

Papp Oszkár (1925-2011)

1942 és 1944 között Örkényi Strasser magániskolájában Bernáth Aurél tanítványa, majd 1945 után a Képzőművészeti Főiskolán Bernáth mellett Szőnyi István és Bencze László mesterei.
1944-ben Göncz Árpáddal és Vitányi Ivánnal együtt részt vesz az ellenállási mozgalomban, 1947 és 1949 között a Dési Huber István népi kollégium titkára, majd igazgatója.
Szókimondása miatt eltávolítják és egyúttal művei kiállításától is eltiltják. Huszonöt évig restaurátorként keresi kenyerét. 1976-tól a Népművelési, 1980-tól a Művelődéskutató Intézet
munkatársa.
Festői munkássága mellett tűzzománcai ismertek, de grafikai munkássága is jelentős, a Pécsi Balett és a Radnóti Színház számára díszleteket tervezett. Tanulmányaiban elsősorban
képzőművészettel és művészet-pedagógiával foglalkozik.
Indulásakor absztrakt-szürreális, a magyar festészet Kállai Ernő és Hamvas Béla szellemiségéhez kötődő törekvések jellemezték. Későbbi műveiben a makro-és mikro világ összefüggése, egyfajta kozmikus gondolkodásmód került középpontba. Előszeretettel használ „vegyes” technikát, festményeiben kollázst és frottázst (dörzsölés) alkalmaz.
Érdeklődésének másik területe a mitológia és a szimbolika. Több száz műből álló sorozatokban (Átvalósulások, Fejek) szintézis megvalósítására törekszik.


Papp Oszkár temetése szeptember 6.-án 14.15-kor lesz a Farkasréti temetőben.


Forrás: http://www.nagyoriens.hu/oriens-expressz/

2011. július 2., szombat

Furmann Imre költészetéről

Nyugat-Európában a politikusok detektívregényeket írnak. Kelet-Európában a költők politikusnak állnak. Ma már egyre kevesebben és kevesebb időre, de a rendszerváltó parlamentben a költők és történészek frakciója erős volt.

Furmann Imre költőként, éppen olyan rendhagyó volt, mint politikusként. Amikor első publicisztikáit közreadta még ügyészként kereste kenyérét. Írásaiból egyértelműen kiderül, hogy azokkal rokonszenvez, akiket elítéltetni kénytelen. Természetesen nem a bűnnel, hanem a bűnözővel. A vádlottak elesett, a társadalmi visszásságok által megnyomorított emberek. A kötetben a szenvedély többször prózavers formájában üt át, gondolatvilága, értékrendje drámaian ütközik a fennálló renddel, amelynek védelmére hivatott.

Ezekben az írásokban fellelhető későbbi verseinek számtalan hangulati eleme: a villamosok, vonatok, kocsmák íze, szaga, hangja. Otthon van, de folyamatosan rosszul érzi magát, felháborodik, elbátortalanodik, azután ismét reménykedni kezd, bár maga sem tudja pontosan miben.

A rendszerváltásban is költőként vállal egyre fontosabb politikai szerepet. Hisz abban, hogy a világ megváltható, hogy elég az akarat és a tisztesség, hogy a politika nem mesterség, még kevésbé megélhetés, hanem hivatás. Nem állítanám, hogy az átalakulásnál bábáskodók nagyobb része hasonlóan gondolkodott, de a legkülönbek egészen biztosan. Imre mellett említeném Csengey Dénest, Demény Pált, Vásárhelyi Miklóst. Talán nem véletlen, hogy korán kiestek a politikából, majd az életből is.
„Lemondatták jövőnket ismét,
látom, végleg elillani készül”
– írta 1988-ban, azaz még a nagy változás előtt. Nehéz meghatározni, hogy ez a két sor a régi, hanyatló rendszerre utal-e, vagy az új iránti kétséget fejezi ki, talán mindkettőt.
„Fegyenc formára nyírták a fákat
úgy állnak most, mint a zendülők
levert forradalom után”.
Ez még félreérthetetlenül a régire utal.
„Európa levegőben lebeg, nem látja a kapaszkodókat”
– ez már az új helyzetre utal, az újabb illúziókra, melyek hamar elvesznek.
Majd:
„Kérem az Istent, arcát szemlesütve ne fordítsa el, mint Európa”.
Ez pedig az évszázados félreértésre, amelytől az egész magyar szellemi élet szenved, t.i., hogy hiábavaló az eszményített Európától megértést követelni, ha magunk se értjük mi pontosan vágyunk tárgya.
A következő hat évben Furmann Imre egyszerre a szabad választásokon győző párt második embere, képviselő, szóvivő és kétkedő költő. Figyelemreméltó, hogy a napi politika egyáltalán nem türemkedik át verseibe: mintha két szuverén lény lakna benne. Az egyik lelkesen és komolyan teszi a dolgát. A másik metafizikai magasságból szemléli a társbérlőt. Az egyik küzd és bízva bízik, a másik tudja, hogy a saját életében nincs remény.
„Leépülés. Hullafoltok. Kimúló idő. Temetőben”
A verscímek szemléltetik mi foglalkoztatja a metafizikust. De nemsokára ki is mondjs:
„Oszlik az idő
mint halott apám”
.
A vesztett illúziók össznépi drámája mellett személyes drámájával is kénytelen szembenézni. Előbb az apa, majd a fiú halála. Az elsőn, verseinek tanúsága szerint túlteszi magát, elfogadja a természet törvényét. A másodikon képtelen túllépni. A gyászmunka visszafogott.
„Nem vagyok se gyermek, se felnőtt”.
„Megyek haza, hazafelé,
embrió létig zsugorodva”.
Mostanában divatos a gyász feldolgozását emlegetni. Mintha ipari folyamatról lenne szó: az elején berakják a traumát, a végén kijön az újrahasznosított, becsomagolt, felcímkézett késztermék. Akik már gyászoltak szeretett lényeket, hitet, eszméket tudják, hogy ez közhely. Az igazi gyász hol csillapodik, hol ismét felszínre tör, de életen át tart. Élni lehet vele – ezt tette Furmann Imre is, de elmúlásában reménykedni annyi, mint saját elmúlásunkban.
„Zuhanás közben lehull álarcod,
Mocskos kezek mentenek meg.
Az lesz végleges halálod.
Eltűnsz, felszivódsz mint a vízpára.
Nincs harmadnap, meg ez, meg az.
Negyednapra is csak hűlt helyed találod”
.
Ennek a versnek Mutatvány a címe. Cirkuszban játszódik, szereplője kötéltáncos.
Az utolsó versciklusok perlekedő hangja a magyar költészet hagyományába simul. De azután el is tér tőle. Mivel felülről nem érkezik válasz a szemrehányó hang elhalkul:
„A föld egy trágyadomb,
visszafelé forog”.
Az istenkereső nem válik istentagadóvá. Ideje van című versében a Prédikátor vigasztalását idézi. Azután egyetlen, halk utalás arra, hogy valahová megérkezett:
„a nagy építőmester,
aki ezt a kócerájt összerakta”.
A szabadkőművesség, ahol élete utolsó tíz évét töltötte ugyan szellemi otthont adott neki, amelyet belakott, de nem kínált gyógyírt a személyes fájdalmakra mivel nem ígérhet se az egyénnek, se a társadalomnak megváltást.
„Az ember a haláltól kapja vissza egész életét. Ekkortól lesz teljességében értékelhető „
- írta Furmann Imre. Mi, társai, akikkel együtt kereste a dolgok értelmét nem tehettünk többet, mint, hogy bátorítjuk saját pályájának befutására.

Márton László

A Jászi Oszkár Szabadkőműves Páholyban, halálának egyéves évfordulóján megemlékeztek az örök keletre távozott Furman Imréről. Ez az irás előadás formájában a megemlékezés alkalmával hangzott el. A Furman Imre költészetéről szóló megemlékezést Márton László iró tartotta.

2011. május 29., vasárnap

In memoriam Furman Imre

A Jászi Oszkár Szabadkőműves Páholyban, halálának egyéves évfordulóján - május 28.-án - megemlékeztek a pont egy esztendeje örök keletre távozott Furman Imréről.

Furman Imre 1951. október 27-én született Nyékládházán. Egyetemi tanulmányait a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem végezte. Ezt megelőzően volt villanyszerelő, segédmunkás, raktáros, matróz és adminisztrátor is. Egyetemi évei alatt a Glosszátor című havilap felelős szerkesztője volt.
1979-től 1986-ig a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség gyermek- és ifjúságvédelmi csoportjának ügyésze volt. 1986–ban jogtanácsos lett, vállalkozók ügyeit intézte.
1987-ben részt vett a lakiteleki találkozón. Ettől kezdve aktívan politizált, az MDF alapító tagja - 1989 és 1993 között az MDF elnöksége és a miskolci szervezet vezetőségi tagja volt. 1990-ben jelen volt az Ellenzéki Kerekasztal gyűlésein. 1990 és 1992 között az MDF országos alelnöke, majd a párt általános alelnökévé választották.
1992–ben a Liberális Fórum Alapítvány kuratóriumának elnöke, 1994–ben a Másság Alapítvány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda igazgatója lett.
A 2010 május 28.-án bekövetkezett haláláig az az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) elnökhelyettese volt.

A Jászi Páholyban - amelynek tagja volt - halálának egy éves évfordulóján özvegye jelenlétében, barátai, tisztelői, munkatársai emlékeztek meg a politikusról, a jogvédőről és az irodalmárról.

Dobol a Mindenség,
villámlik, dörög naponta,
mint megmenekült szökevényre,
úgy gondolunk minden halottra.

Sorsütötten ténfergünk
ebben a patkányvinnyogású őszben,
levegő után kapkodunk,
s fejet hajtunk a közelgő télnek
.
Furman Imre

2011. május 14., szombat

JÁSZI OSZKÁR EMLÉKNAP

A Jászi Oszkár Külpolitikai Társaság, a Bibó István Közéleti Társaság, valamint a Magyarországi Nagyoriens Egyesület 2011. május 13.-án JÁSZI OSZKÁR EMLÉKNAP-ot rendezett, a Jászi Oszkár hamvainak hazai földbe helyezésének és a Jászi Oszkár Külpolitikai Társaság megalakulásának 20. évfordulója alkalmából.

Az emléknap alkalmával megkoszorúzták Jászi Oszkár sírját a Farkasréti temetőben, valamint emlékülésen emlékeztek meg Jászi Oszkár életéről és munkásságáról.Az emlékülésen, a hazai közélet, az értelmiség jó néhány jeles képviselője vett részt. Így többek között  korábbi és jelenlegi országgyűlési képviselőkön,  korábbi kormányok miniszterein, külügyi tisztségviselőkön, egyetemi tanárokon, akadémikusokon kívül megjelent a Jászi Oszkár Szabadkőműves Páholy számos tagja is.

Az emlékülésen előadások hangzottak el Jászi Oszkár munkásságáról, politikusi, miniszteri tevékenységéről, gondolkodásáról, illetve annak a hazai történelem szemléletekben megnyilvánuló, a történelemkönyvekben megjelenő visszhangjáról.
Természetesen az emlékülésen nem maradhatott ki Jászi Oszkár szabadkőműves voltának méltatása sem, hiszen Jászi Oszkárról közismert, hogy gondolkodásmódjára rányomta bélyegét a szabadkőműves szemléletmód. Jászi Oszkár volt a Főmestere a immár több mint 100 éves Martinovics Páholynak. Ma Jászi Oszkár nevét viseli az egyik hazai Páholy.

Az emlékülés előadásai közül idézzük a Magyarországi Nagyoriens Nagymesterének, Jászi Oszkár és kora szabadkőműves társairól szóló méltatását:


JÁSZI OSZKÁR ÉS SZABADKŐMŰVES TÁRSAI


Egy emléknap végén tartunk. Ezt a napot Jászi Oszkárnak szenteltük. De megtudtuk-e végül, ki is volt Jászi Oszkár? Tudják-e mások? Ha megállítanánk az utcán az első tíz szembejövő embert, milyen választ kapnánk erre a kérdésre?


Tudjuk-e mi, a Jászi Oszkár Szabadkőműves Páholy tagjai, akik őt névadónknak választottuk – és tudjuk-e mi, a Magyar Nagyoriens Szabadkőműves Nagypáholy tagjai, ahová a Jászi Oszkár Páholy tartozik?


Az elhangzott beszédekből kirajzolódott a társadalomtudós, szerkesztő, politikus, aki a liberalizmus elvein és társadalmi, politikai – ráadásul nemzetiségpolitikai – reformelképzeléseken alapuló kemény kritikával bírálta a korabeli Magyarország viszonyait. A konföderáció eszméjét hirdető – ma már kissé naivnak tűnő – nemzetiségi politikája és demokratikus eszmerendszere kivétel nélkül minden autokratikus XX. századi magyar rezsim ellenfelévé tette.


„Az anyanyelvükön élő és boldoguló emberek gazdagodása és kultúrája jogot és kenyeret adna nemcsak elmaradt nemzetiségeinknek, hanem a műveltség és a szabadság nem is sejtett fokára emelné az egész magyar államot” – írta. Lássuk be: ezek a gondolatok ma épp oly érvényesek, mint száz évvel ezelőtt voltak.


Jászi Oszkár szabadkőműves volt. Ha róla szólunk, ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Itt, ebben a körben talán nem kell bizonyítani, hogy a szabadkőművesek a maguk eszközeivel mindig saját társadalmuk előbbre mozdításán fáradoztak. George Washingtontól, Simon Boliváron és Garibaldin át – de említhetnénk Verdit, Lisztet vagy Benczúr Gyulát is – egészen napjainkig.


Jászi sem volt a köztudottan nyarat nem csináló, egyetlen fecske, sem utolsó mohikán. Szabadkőművesként annak a Martinovics páholynak volt tagja, mely most, a Magyar Nagyoriens kebelén belül nemrég ünnepelte fennállásának századik évfordulóját. Amikor Jászi, 1911. február 3-án, ennek a páholynak főmesteri kalapácsát a kezébe vette azok megszólítását is tervezte, akik – mint mondta – túl gazdagok ahhoz, hogy gondolkodni képesek legyenek vagy túl szegények arra, hogy becsületesek maradjanak. Ha ma körülnézünk a saját házunk táján, nem ugyanezzel a gonddal találkozunk?


Páholyában máig ható nevek tulajdonosai foglaltak helyet. Jászin kívül még ketten, Kunfi és Szende a Károlyi-kormány tagjai voltak. Kunfi Zsigmond, aki a Magyarországi Szociáldemokrata párt egyik vezetőjévé emelkedett, kikelt a brutális kapitalizálódás jelenségei, az ügyvédi korrupció, a közhatalom képviselőinek szemérmetlen mohósága, visszaélései ellen, leleplezte a „cigánybűnözés” elleni harc ürügyén a tömegek előítéleteire rájátszó hatósági manipulációt. Mindezt 1907-ben tette, száz évvel később pont ugyanezek a feladatok várnának rá!


A Tanácsköztársaság Forradalmi Kormányzótanácsának volt tagja – Kunfi mellett – három másik páholytársa: Pogány József, Bíró Lajos és Rónai Zoltán. Rónai, aki igazságügyi népbiztos, később a Szövetséges Központi Intéző Bizottság tagja is volt – szélsőséges gondolkodással tehát nem vádolható – a következőket állapította meg 1912-ben: „…jogrendünkre nem mondható sem az, hogy a jogállamot, sem az, hogy a szociális államot valósítja meg, a meghozott törvényeink még abban a formában, amelyben meghozattak sem mentek át jórészt a valóságos életbe. Különösen akkor, ha olyan társadalmi csoportok érdekének védelméről volt szó, melyek nem játszottak vezető szerepet a törvényhozásban.” Ismét csak hangsúlyozom: ezek a szavak száz évvel ezelőtt hangzottak el. A szabadkőművesek megállapításai sajnos most újból érvényesek.


Jászi idejében sem csak a Martinovics volt az egyetlen páholy, mint ahogy ma sem az. Károlyi és a Tanácsköztársaság között regnáló kormány miniszterelnöke, Berinkey Dénes, a Corvin Mátyás Páholyba tartozott. A Peidl kormány külügyminisztere, Ágoston Péter a Bihar Páholyba járt és szabadkőműves volt a vörösökkel szembeforduló Friedrich István is.


Jászival egy időben, politikusok mellett kiváló írók, művészek egész sora viselte a szabadkőműves kötényt. Ady Endre; Bölöni György; Csáth Géza; a Nyugat alapítója és főszerkesztője Ignotus; a szociálfilozófus Polányi Károly; az élőszó művésze, a magyar kabaré megteremtője, Nagy Endre; a műkritikus, irodalomtörténész Schöpflin Aladár; a konzervativizmust és a reakciót hevesen támadó – Zuboly álnéven publikáló – Bányai Elemér.


A neveket még hosszan sorolhatnánk Andrássy Gyula miniszterelnöktől Wekerle Sándor miniszterelnökig, Bánki Donát feltalálótól Zipernowsky Károly feltalálóig, a tudós, Bókay János orvostól, a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albertig, ők mind – mind felsorakoznak Jászi Oszkár mögé, aki az álmos és tunya népet az emberi szabadságharc nagy törekvéseinek akarta megnyerni, de mégsem maradt meg kába álmodozónak.


Amikor 1947-ben, rövid időre hazatért, az akkori Martinovics Páholyban ezeket mondta:
„Látnunk kell a túlzott nemzeti szuverenitások rendszerének tarthatatlanságát. Most ezek a nemzeti szuverenitások olyan követelményekkel lépnek fel, mint talán soha a múltban. Az új hatalmi uralmak eme rendszerében a jogrend illúzió lett. Fel kell vetni a kérdést, hogy mi okozta a közéleti harcnak ezt a szörnyűséges eldurvulását és a militarista, nacionalista ellentéteknek ezt az orgiáját. Egész civilizációnk pillérei meginogtak. Korábban az emberiség legfényesebb elméi hitték, hogy van egy jog, amely magasabb, feltétlenebb és tiszteletre méltóbb, mint az államnak a joga. Ez a jog a becsületes és gondolkodó emberek tudatában él, független a mindenkori adottságoktól, és mindenkor kell, hogy legyen egy olyan mérték, amellyel a tételes jogi és institúciós berendezéseket mérni kell. Most ezt a rendszert, az erkölcsi parancsok rendszerét ledöntötték.”


Mégegyszer mondom: ez most itt nem egy mai politikai szónoklat része volt, 1947-ben, majd’ hatvanöt évvel ezelőtt hangzott el és sajnos semmit sem veszített érvényességéből. Ezért nem szabad, hogy Jászi Oszkár – és mindaz, amit ő képviselt, feledésbe merüljön és mi most azért is vagyunk itt együtt, hogy Jászi és szabadkőműves társainak gondolatait továbbra is élő, elevenen tartsuk!
Köszönöm, hogy eljöttek ma közénk, és köszönöm, hogy meghallgattak.
2011. május 1., vasárnap

JÁSZI OSZKÁR EMLÉKNAP

A JÁSZI OSZKÁR KÜLPOLITIKAI TÁRSASÁG
BIBÓ ISTVÁN KÖZÉLETI TÁRSASÁG
MAGYARORSZÁGI NAGYORIENS
Tisztelettel meghívja a 
JÁSZI OSZKÁR EMLÉKNAP-ra

SZERETETTEL MEGHÍVJUK 
JÁSZI OSZKÁR HAMVAI HAZAI FÖLDBE HELYEZÉSÉNEK
JÁSZI OSZKÁR KÜLPOLITIKAI TÁRSASÁG MEGALAKULÁSÁNAK
20. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT
EMLÉKNAPRA

Időpont: 2011. Május 13., (Péntek) 15.00-20.00


P R O G R A M
15.00 óra:  Koszorúzás JÁSZI OSZKÁR sírjánál
FARKASRÉTI TEMETŐ  (1121, XII.,  Németvölgyi út 99., 8/B/01 parcella 45-46)
Beszédet mond:  DONÁTH LÁSZLÓ, FÖLDES GYÖRGY

16.30 – 18.30 óra:  EMLÉKÜLÉS
Helyszín: VILLÁNYI ÚTI KONFERENCIAKÖZPONT ÉS SZABADEGYETEM ALAPÍTVÁNY
(1114 Bp. XI., Villányi út 11-13., 200-as terem)
Előadások:
KENDE PÉTER: JÁSZI OSZKÁR 100 ESZTENDŐ UTÁN
KATONA ANDRÁS: JÁSZI OSZKÁR ÉS KORA AZ ELMÚLT 100 ÉV TANKÖNYVEIBEN
SZARKA LÁSZLÓ: A NEMZETISÉGI MINISZTER KÁLVÁRIÁJA AZ 1918. NOVEMBERI TÁRGYALÁSOK KUDARCA
RÉVAY ANDRÁS: JÁSZI ÉS  SZABADKŐMŰVES TÁRSAI
Levezető elnök: KIRÁLY ATTILA

18.30- 19.30 ÓRA: Állófogadás

JÁSZI OSZKÁR KÜLPOLITIKAI TÁRSASÁG
1114 Budapest XI., Villányi út 11-13. Tel.: 061-381-8110
e-mail: info@jaszitarsasag.hu
www.jaszitarsasag.hu
Támogató:  VILLÁNYI ÚTI KONFERENCIA-KÖZPONT ÉS SZABADEGYETEM ALAPÍTVÁNY

2011. február 11., péntek

"Van egy álmom" 
vitaindító gondolatok a Jászi Oszkár Páholy jövőbeni tevékenységével kapcsolatosan 
(Az alábbiak a Jászi Oszkár Páholy vitáján, január 12.-én hangzottak el.)

Azt a felkérést kaptam, hogy - vitaindítóként - fogalmazzam meg gondolataimat páholyunk jövőjével kapcsolatosan.
„Van egy álmom” – mondta 1963. augusztus 28-án Washingtonban egy híres amerikai polgárjogi vezető, Martin Luther King. Azóta, ez a mondat az egész világot bejárta, s szimbólumává vált annak, hogy az egykor lehetetlennek tűnő dolgok is megvalósulhatnak. Amikor ezeket a sorokat írom, különös aktualitást ad a dolognak, hogy néhány nap múlva egy nemzet ünnepli Martin Luther Kinget. 1986-ban minden év januárjának harmadik hétfőjét Martin Luther King Nap néven ünnepnapnak nyilvánították az Egyesült Államokban, s szövetségi ünnepként emlékeznek meg az egykori polgárjogi harcosról. Idén ez a nap január 17.-re esik.

Egy példa a demokráciára: 2011. Január 17. Martin Luther King emlékkoncert,  
Helyszín: New York, Hebrew Institute of Riverdale
Reverend Roger Hambrick & Green Pastures Baptist Church Choir

Nekem is „Van egy álmom”

Amikor az álmomról szeretnék beszélni, elöljáróban szeretném leszögezni, hogy nem politikáról, hanem a társadalomról szeretnék szólni.
Alapvetően úgy tartom, hogy páholyunk, a Jászi Oszkár Páholy tagjainak feladata, hogy a magyar és európai társadalom keretében, a politikai, gazdasági, kulturális, stb. folyamatokat elemezze. Éppen ezért „Van egy álmom” a társadalmat érintő kérdésekkel kapcsolatosan:

Olyan országban szeretnék élni, ahol szabadon gondolkodhatom, ahol szabad vagyok. Heltai Jenő szavaival élve: „Tudd meg: szabad csak az,  …aki a látszatot lenézi, meg nem óvja, Nincs letagadni, titkolnivalója.”
Olyan országban szeretnék élni, ahol működik a jog, ahol a törvény nem a politikai hatalmon lévők kiszolgálójaként, hanem minden állampolgár érdekében működik.
Ugyanakkor tudom, hogy nem vagyok szabad: mert a látszatot nem tudom lenézni, van letagadni s titkolnivalóm. Például maga az a tény, hogy szabadkőműves vagyok!
Ugyanakkor érzékelem, hogy a jog nem mindig az én javamra, nem az állampolgárok érdekében működik. Erre csak a legutóbbi példa a hazai sajtó és médiaszabályozás, amelyikkel nemcsak az a baj, hogy nem tartja be a sajtószabadság írott és íratlan szabályait, de alapvetően ellentétes több nemzetközi alapokmánnyal, mint például az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával (annak 19. cikkelyét sérti) valamint ellentétes az Európai Unió Alapvető Emberi Jogok Chartájának több pontjával is.

Olyan országban szeretnék élni, ahol nem az elmélet, de a gyakorlat szintjén működik a tanult és művelt szakmám egyik alapvetése: „létrejön a kölcsönös megértés, és ennek alapján létrejönnek a kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatok”.

Olyan országban szeretnék élni, ahol az őszinteség, az egyenesség, a becsületesség, a tisztesség, a nyíltság, az átláthatóság, az önzetlenség lennének az alapvető erények.

Ezek az alaperények határozzák meg a másik álmomat is. Nevezetesen:
„Van egy álmom.” Olyan szabadkőműves páholyban szeretnék dolgozni, ahol érvényesül az a gondolat, amelyet Kazinczy Ferenc így fogalmazott meg: „A kőművesség oly társaság, mely kis karikát csinál a legjobbszívű emberekből, melyben az ember feledi azt a nagy egyenlőtlenséget, mely a külső világban van, melyben az ember a királyt és a legalacsonyabb rendűt testvérének nézi, melyben elfelejtkezik a világ egyenetlenségei felől…”

Ezért a jövőt úgy képzelem el, hogy:
A Jászi Oszkár Páholy tagjai eleget tesznek annak a páholy által, az alapítása óta megfogalmazott feladatnak, hogy „a magyar és európai társadalom keretében, a politikai, gazdasági, kulturális folyamatokat elemezik.” Ezért azt tartanám szerencsésnek, ha a páholy tagjai a jövőben is olyan témákkal foglalkoznának, előadásokat tartanának, amelyek a társadalmi problémák felvetését célozzák, és az azokra történő megoldásokra tennének javaslatot.

Azt gondolom, hogy túlléphetünk azon a korszakon, ahol a szabadkőműves munkák a szimbólumokról, a vitriolról, a kardról, vagy a mindenlátó szemről szóltak. Igen, valóban fontosnak tartom a szabadkőműves szimbolikát megismerni, ápolni a hagyományokat, de azt gondolom, hogy Radnóti gondolatát egy kicsit átfogalmazva: oly korban élünk mi e földön, amikor, a költő nem hallgathat, meg kell szólalnia.
Nekünk szabadkőműveseknek elsőként magunk okulására, s majdan másokéra is, de meg kell szólalnunk. A társadalom problémáit fel kell mérnünk, s megvizsgálván azokat, jobbító gondolatainknak hangot kell adnunk.

Az előbbiekben Martin Luther Kinget idéztem, s most álljon itt egy másik amerikaitól, J.F. Kennedytől származó gondolat. Elnöki beiktatásakor, 1961. január 20.-án a következőt mondta: „Ne azt nézd, hogy az ország mit adhat számodra, hanem azt, hogy Te mit nyújthatsz számára.” („…ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country”.)
Ezért gondolataimat úgy szeretném folytatni, hogy hogyan látom a saját szerepemet az előbb vázolt folyamatban. Magam olyan kérdésekkel szeretnék foglalkozni, amelyek a társadalmi nyíltság és közlésvágy attitüdjéből táplálkoznak.

A magam részéről a jövőben azzal szeretnék foglalkozni, hogy milyen a szabadkőművesek hozzáállása a társadalomhoz, a közlésvágyhoz, a kommunikációhoz, attól függően, hogy egy országban hogyan működött a három T, azaz az illető országban tűrték, támogatták, vagy tiltották a szabadkőműves eszméket.
Bogota, New Jersey, USA
Az olyan országokban, ahol az ország szabadkőművesei az ország köz- és elismert állampolgárai voltak, ott a világ legtermészetesebb dolga, hogy névvel és fényképpel jelennek meg a különböző írások, tudósítások a különböző szabadkőműves eseményekről. Ezekben az országokban az a természetes, hogy a páholyok eseményeire szóló meghívókat a Facebook-on, vagy a Linkedin rendszerében közzéteszik.
Ezekben az országokban nyílt parádékat, felvonulásokat tartanak, a személygépkocsik rendszámtáblái, vagy matricák „hirdetik”, hogy a kocsiban szabadkőműves utazik. Ezekben az országokban az sem ritka, hogy a várostábla jelzi, hogy az adott településen Szabadkőműves Páholy működik.


Vannak azonban olyan országok, ilyen hazánk is, ahol a tiltás volt a jellemző. Persze a tiltás ellenére itt is megjelennek információk a szabadkőművességről, azonban ezekben az országokban az információk többnyire csak múlt időben, vagy kódoltan, burkoltan lehetségesek.
Ezekben az országokban még a pozitív információk megjelentetését is a vágyálmok kategóriájába sorolhatjuk.
Erre egy példa Fekete Ignácz-tól 1891-ből származik: „A szabadkőművesség történetét megírni annyi, mint az emberiség történetét megírni. A szabadkőművesség olyan régi, mint az emberi társadalom. E kettőnek a sorsa mindig kölcsönhatással volt egymásra. 
Minden polgári társadalomnak minden időben meg volt a maga szabadkőművessége, és a milyen volt a társadalom, olyan volt szabadkőművessége is. Egészséges államélet jele a szabadkőművesség virágzása. 
És akár tűrje az állam, akár nem, a szabadkőművesség az államban titkon vagy nyíltan, de mindig megvolt, megvan és mindig meglesz.” 
Ezek a gondolatok bár 1891-ben születtek, de igazak a mai társadalomban is.

Egy országban, ahol a rasszizmus, az idegengyűlölet, az üldöztetés történelmi kategória, ahol mondhatjuk, mindez hagyománynak tekinthető, ahol a tiltás és ennek következtében a félelem – fogalmazhatok szebben – az óvatosság, a természetes állapot, ahol a társadalom nagy része nem befogadó, hanem kirekesztő az olyan eszmékkel szemben, amelyek nem felelnek meg a „nagy átlagnak”, ebben az országban ma nem várható, hogy bizonyos témák megjelenjenek a társadalom egésze előtt. Magyarországon, hogy az ismert történelmi események, a harmadik T, a tiltás miatt ma nem várható el a hazai szabadkőművességtől, hogy önmagát felfedve, nyíltan vállalva, megmutatkozzon a társadalom előtt.

Ehhez szeretném hozzátenni azt, amit Gelléri Mór 1890-ben a „Demokratia” Páholyban mondott egy munkájában: „A villanynyal haladás mai korszakában, az operettízlés modern kinövéseiben, ne veszítsem el türelmemet, ne várjak mától holnapra nagy eredményeket, ne bántson a sikerek, a dicsőség utáni hiu szomj, ne ejtsen tévedésbe a kisebbszerű csalódás. …
Nyissam ki a szabadkőművesség nagy bibliáját, melyet minden  melegen érző szivében magával hord és ennek legnemesebb értelmezése szerint tanuljam és hirdessem az igét, mely nem fog megcsalni soha senkit, nem tör senki ártalmára, csak jót és jót akar, az erő és tehetség korlátai között, sőt gyakran ennek korlátain túl is.”

Van egy álmom
Azt szeretném elérni, hogy Magyarországon ne legyen Radnótinak igaza, amikor azt írja:  „Oly korban éltem én e  földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit…”

Van egy álmom
Oly korban élek majd, amikor megvalósul a kölcsönös megértés az emberek között, és ennek következtében létrejönnek a kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatok.

Freud szerint minden álom vágyálom. Valószínűleg az enyém is az. Persze, ismerünk olyanokat is, akik azt állítják, hogy merjünk nagyokat álmodni. Sokáig, sokan azt hitték, hogy Martin Luther King nagy álma is csupán a vágyálom kategóriájába tartozik, s aztán a történelem bebizonyította, hogy nem az.
Tudom, hogy amit itt leírtam ez egy álom. De, hát olyan jól esett szépet álmodni.

Szólottam.